Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 25 26 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları

Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 25 26 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları çalışma sorusunun cevabı, ödevlerinize yardımcı olmak ve Okul zamanı boyunca başarılı olmanız için cevapgo.com tarafından hazırlandı.

Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 25 26 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kömür, çok miktarda bitkisel maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında
değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır.
Buna göre kömür, aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir.
A. Kimyasal tortul
B. Organik tortul
C. Fiziksel tortul
D. Başkalaşım (metamorfik)

2. Magmanın yer yüzeyine çıkmasıyla oluşan kayaçlara dış püskürük kayaçlar denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür kayaçlardan biri değildir?
A. Andezit
B. Bazalt
C. Obsidiyen
D. Jips

 

3. Yandaki şekillerin oluşmasında hangi
kayaç türü etkili olmuştur?
A. Kil taşı
B. Çakıl taşı
C. Volkan tüfü
D. Mercan kaya

 

4. * mağara
* polye
* Kanyon vadi
Yukarıdaki şekillerin oluşmasında hangi kayaç türü etkili oluşmuştur?
A. Kalker
B. Tebeşir
C. Granit
D. Kömür

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen taşların üçü de canlı kalıntılarından oluşmuş-
tur?
A. Andezit, bazalt, tüf
B. Granit, siyenit, gabro
C. Linyit, tebeşir, mercan kaya
D. Mermer, elmas, gnays

6. Aşağıdaki kayaçlardan hangisi, kömürün başkalaşması ile oluşmuştur?
A. Elmas B. Mermer C. Şist D. Gnays

7. …………………… ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde irili ufaklı ve kö-
şeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topografya şekli meydana gelir.
Buna tor topografyası denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yazılmalıdır?
A. Konglomera
B. Granit
C. Jips
D. Volkan camı

 


8. Yandaki yer şekillerinin oluşmasında
etkili olan kayaç türü hangisidir?
A. Alçı taşı
B. Kireç taşı
C. Kil taşı
D. Kum taşı

9. Magmanın; yer kabuğunun farklı derinliklerindeki taş ve tabakaların arasın sokularak
yavaş yavaş soğumasıyla iç püskürük kayaçlar oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür kayaçlara örnek verilebilir?
A. Granit B. Taş kömürü C. Kireç taşı D. Kaya tuzu

10. Bitki ve hayvan kalıntıları olan fosillere hangi kayaçlar arasında rastlanır?
A. İç püskürük kayaçlar
B. Dış püskürük kayaçlar
C. Başkalaşım kayaçlar
D. Tortul kayaçlar

11. Aşağıdaki kayaçlardan hangisi aşınmaya karşı diğerlerinden daha dirençlidir?
A. Kalker B. Jips C. Volkan tüfü D. Bazalt

12. Yeryüzünü oluşturan kayaçlar dış kuvvetler (akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga
ve akıntılar gibi) tarafından ufalanır ve taşınır. Taşınan malzemeler akarsu,
göl, deniz ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda tabakalar halinde birikerek
sıkışır.
Yukarıdaki paragrafa hangi başlık yazılabilir?
A. Tortul kayaçlar nasıl oluşur?
B. İç püskürük kayaçlar nasıl oluşur?
C. Başkalaşım kayaçlar nasıl oluşur?
D. Dış püskürük kayaçlar nasıl oluşur?

13. Kireç taşının mermere dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden
hangileridir?
A. Ayrışma ve erime
B. Aşınma ve tortulaşma
C. Sıcaklık ve basınç
D. Soğuma ve buzullaşma

14. Andezit, bazalt ve tüf gibi kayaçların yaygın olduğu bir yöre için aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenebilir?
A. Sıcaklık ortalaması yüksektir
B. Volkanizma etkili olmuştur
C. Bitki örtüsü gürdür
D. Deniz kıyısında yer alır

15. Deniz canlılarına ait kalıntıların üst üste birikip taşlaşmasıyla oluşan kayaçlardır.
Yukarıda tanımı yapılan kayaç türü hangisidir?
A. Granit
B. Mercan kaya
C. Alçı taşı
D. Volkan camı

16. Yeryüzündeki kayaçlar, dış kuvvetler ve yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle sü-
rekli aşınıp biçimlenir. Genel olarak aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar, çevresine
göre yüksek ve belirgin yer şekillerini oluşturur.
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi bu duruma örnek verilebilir?
A. Kaya tuzu B. Jips C. Andezit D. Kalker

17. Aşağıdakilerden hangisi mekanik tortul kayaçlardan biridir?
A. Kum taşı
B. Kireç taşı
C. Alçı taşı
D. Kaya tuzu

18. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun iç kısmında oluşmuştur?
A. Andezit
B. Bazalt
C. Volkan camı
D. Granit

19. Aşağıdakilerden hangisi karstik kayaçlar üzerinde oluşan yer şekillerinden değildir?
A. Karstik mağara
B. Traverten
C. Polye
D. Volkan Konisi

20. *Mermer
*Elmas
*Gnays
Yukarıdaki kayaçların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Metamorfizma sonucunda oluşmaları
B. Yerin derinliklerinde oluşmaları
C. Erozyon sonucunda oluşmaları
D. Deniz kıyısında oluşmalarıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*